Hřbitov Svatá Kateřina

 

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat dle platného řádu veřejného pohřebiště Svatý Mikuláš ze dne 01.01.2021

K uzavření smlouvy je nájemce povinen poskytnout provozovateli pohřebiště údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21 odst. 1 zákon o pohřebnictví.

Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem.

Nejpozději do třech měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu hrobového místa.

Průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

Neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob.

Oznámit provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště.

Obecní úřad Svatý Mikuláš, Svatý Mikuláš č.p. 23 jako správce pohřebiště upozorňuje všechny nájemce hrobových míst, že pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné pouze se souhlasem správce pohřebiště – žádáme Vás tedy, aby v případě pohřbu, uložení urny atd. o tomto písemně vyrozuměn Obecní úřad.

Hrobnické práce zajišťuje firma Gravedigge s.r.o., Lhotecká č.p. 156, Ovčáry u Kolína, pan Pavel Novotný, tel. 773 315 008.

žádost o zrušení hrobového místa

žádost o uložení na pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště

https://www.ceskehrbitovy.cz/scripts/mapa.php?graveyard=238

vzor smlouvy o nájmu hrobového místa