Projekt „Rekonstrukce chodníků v obci Svatý Mikuláš“ je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Předkládaný projekt reaguje na nedostatečnou bezpečnost pohybu chodců v obci Svatý Mikuláš. Obec Svatý Mikuláš protíná státní komunikace č. I/2, místní část Svatá Kateřina krajská komunikace II/327, obě komunikace jsou zatíženy vysokou intenzitou dopravy. Současný stav chodníků je nevyhovující a nutí chodce vstupovat do komunikace, kde hrozí riziko dopravní nehody, škody na zdraví a majetku. Chodníky jsou ve špatném stavu, dlaždice jsou poškozené nebo chybějící, chodníky jsou nerovné, nezajišťují tedy bezpečný a bezbariérový pohyb obyvatel a návštěvníků po obci. Chodníky jsou za sucha prašné a za deštivého počasí blátivé. Chybí zde prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Veřejné osvětlení je také v nevyhovujícím stavu.

Cíle projektu:

Cíle projektu jsou následující

 • Zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší
 • Lepší dostupnost částí obce pro pěší (práce, služby)
 • Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu
 • Zlepšení přístupu k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • Snížení zátěže životního prostředí

Výsledky projektu:

Nejširší cílovou skupinou jsou obyvatelé, dále se realizace projektu dotkne návštěvníků obce, dojíždějících za prací a službami a uživatelů veřejné dopravy.

Hlavní přínosy projektu pro cílové skupiny

 • Přizpůsobení komunikací pro potřeby pěších a zlepšení kvality života v obci
 • Zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší
 • Zkvalitnění odděleného prostoru pro pěší dopravu a snížení rizika nehod při pohybu chodců v komunikaci
 • Lepší dostupnost částí obce pro pěší
 • Snížení nutnosti používat k přepravě po obci automobily
 • Zlepšení přístupu k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu
 • Snížení negativních dopadů dopravy na infrastrukturu a ovzduší obce

Výše dotace:  

Předpokládaná výše dotace je 10,5 mil. Kč a bude záviset na částce vysoutěžené ve výběrovém řízení. Dotace bude činit 90% z celkových uznatelných nákladů akce.