Zrušení stavebního úřadu Záboří nad Labem k 7.2.2020

Zrušení stavebního úřadu Záboří nad Labem 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský
úřad“), obdržel dne 21. 10. 2019 žádost obce Záboří nad Labem o zrušení stavebního úřadu Záboří nad Labem.
Na základě nařízení Středočeského kraje č. 2/2020 ze dne 6. 1. 2020, o odnětí působnosti obecného
stavebního úřadu Obecnímu úřadu Záboří nad Labem (dále jen „nařízení“) se dle čl. 1 nařízení Obecnímu úřadu
Záboří nad Labem odňala působnost obecného stavebního úřadu pro správní obvod obcí Bernardov, Kobylnice,
Svatý Mikuláš a Záboří nad Labem. Pro výkon působnosti obecného stavebního úřadu ve správním obvodu
zaniklého stavebního úřadu byl pro celý správní obvod tj. pro správní obvod obcí Bernardov, Kobylnice, Svatý
Mikuláš a Záboří nad Labem určen Městský úřad Kutná Hora. Nařízení bylo vydáno usnesením Rady
Středočeského kraje č. 013-01/2020/RK ze dne 6. 1.2020 a nabylo účinnosti patnáctým dnem následujícím po
dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje, t.j. dne 7. 2. 2020.

Zároveň tímto krajský úřad postupuje Městskému úřadu Kutná Hora, stavebnímu úřadu nevyřízená
podání (včetně spisových materiálů), která obdržel dne 11. 12. 2019 a 23. 12. 2019 od Obecního úřadu Záboří
nad Labem, k přímému vyřízení.