Zlepšení nakládání s odpady v obci Svatý Mikuláš

Zlepšení nakládání s odpady v obci Svatý Mikuláš
CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009808

Předmětem podpory je rozšíření systému separace odpadu na území Středočeského kraje. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení počtu sběrných nádob ke třídění komunálních odpadů.

Cílem projektu je zlepšit systém pro oddělený sběr odpadů, zkvalitnit odpadové hospodářství ve spádové oblasti a naplnit závazky dané Plánem odpadového hospodářství.

Výstupem projektu budou opravená stávající a vybudována nová sběrná místa pro kontejnery na tříděný odpad a budou pořízeny sběrné nádoby ke třídění komunálních odpadů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Zlepšení nakládání s odpady v obci Svatý Mikuláš